fundamenty specjalne, wzmacnianie podłoża

śluzy, jazy, pochylnie

konstrukcje oporowe, zabezpieczenia głębokich wykopów

fundamenty specjalne

Fundamenty specjalne

Projektujemy fundamenty płytowe, blokowe oraz na ławach – przewidziane pod znaczne, zmienne obciążenia pionowe i poziome.

Opracowujemy projekty fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie lub w przypadku gruntów słabonośnych fundamenty posadowione na palach. Stosujemy pale różnego rodzaju, w zależności od specyfiki budowli, warunków gruntowo-wodnych oraz charakteru sąsiedniej zabudowy. Projektujemy zarówno pale wbijane (żelbetowe prefabrykowane lub pale z rur stalowych) jak również pale formowane w gruncie (np. CFA lub wielkośrednicowe). W przypadku obiektów zabytkowych lub wymogu konserwatorskiego stosujemy posadowienie na palach drewnianych, np. wspierające mury kamienne.

Projektujemy fundamenty pod budowle wysoce specjalistyczne, w tym pod obiekty wieżowe i maszty, obciążone cyklicznie i dynamiczne, a także fundamenty pod wielkogabarytowe konstrukcje hydrotechniczne, pracujące w środowisku morskim lub śródlądowym (np. fundamenty zrzutu wód do morza lub rzeki).


Opracowujemy również:

  • ekspertyzy i orzeczenia stanu technicznego istniejących fundamentów,
  • projekty przebudowy istniejących fundamentów dla przeniesienia zwiększonych obciążeń użytkowych,
  • projekty zabezpieczeń terenu i wysokich skarp ziemnych, w tym skarp budowli hydrotechnicznych.
PrzykładFundament Mac Gregora
wzmacnianie i odwadnianie podłoża gruntowego

Wzmacnianie i odwadnianie podłoża gruntowego

Podstawowym sposobem wzmocnienia gruntów słabonośnych jest ich wymiana na grunt nośny, jednak w wielu przypadkach jest to bardzo kosztowne. Projektujemy wzmacnianie słabych podłoży gruntowych poprzez ich stabilizację oraz zbrojenie gruntu.

Opracowujemy projekty stabilizacji podłoża przez doziarnianie z domieszkami stabilizującymi, wbudowania warstw geosyntetyków (geotkanin lub geosiatek) oraz frakcjonowanych warstw gruntów nośnych (pospółki, żwiru). Projektujemy także wzmocnienia gruntów za pomocą geokrat (geosyntetyki przestrzenne) z komórkami wypełnionymi kruszywem, tworzącymi efekt półsztywnej, wytrzymałej i wodoprzepuszczalnej płyty.

Projektujemy także odwodnienia gruntów, zarówno w systemie powierzchniowym jak i wgłębnym. Opracowujemy projekty odwodnień liniowych oraz obwodowych (zamkniętych). Projektujemy odwodnienia tymczasowe (na czas budowy fundamentów lub remontu obiektów) oraz odwodnienia docelowe, regulujące system wód opadowych i podziemnych przez cały czas funkcjonowania budowli.


Opracowujemy również:

  • opinie techniczne wyboru sposobu posadowienia projektowanych budowli w istniejących warunkach gruntowo wodnych,
  • projekty wzmocnienia podłoża gruntowego dla przewidzianych większych obciążeń użytkowych.