oprogramowanie


Polecamy pakiet oprogramowania geotechnicznego FORGEO


PalePN 4.0 - obliczanie nośności pali zgodnie z polską normą palową

Program służy do obliczania nośności pali fundamentowych zgodnie z polską normą palową PN-83/B-02482 oraz komentarzem do normy. W programie uwzględniono wszystkie rodzaje pali ujęte w normie. Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych, pojedynczych oraz pracujących w grupie. Program przeprowadza analizę warunków normowych dotyczącą minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala. Dodatkowo program dokonuje analizy porównawczej fundamentu zastępczego. Nośność grupy pali automatycznie porównywana jest z nośnością fundamentu zastępczego. Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

PaleCPT 4.0 - obliczanie nośności pali zgodnie z wytycznymi EAP

Program PaleCPT służy do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego – EAP. W programie uwzględniono wszystkie rodzaje pali ujęte w wytycznych EAP. Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych. Program oblicza osiadanie pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego. Prezentowana jest krzywa osiadania pala w różnych stopniach obciążenia. Program umożliwia odczyt danych gruntowych z dowolnego wykresu sondowania CPT. Moduł graficzny importuje do programu sondowanie CPT wyświetlane na ekranie komputera. Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością oraz krzywa osiadania. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

PaleKx 4.0 - obliczanie sił przekrojowych oraz przemieszczenia pala

Program służy do obliczania sił przekrojowych oraz przemieszczenia pali we współpracy z podłożem gruntowym. Obliczenia przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym. Program wyznacza wartości poziomych podpór sprężystych rozmieszczonych wzdłuż osi pala oraz odpowiadające im reakcje graniczne gruntu. Analiza uplastycznienia dokonywana jest iteracyjne poprzez porównywanie wartości reakcji w podporach sprężystych z granicznym odporem gruntu. Program wyposażono w schemat fundamentu palowego umożliwiający odwzorowanie rzeczywistego układu pali w projektowanym fundamencie. Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Obejmują właściwości gruntu (rozkład modułu sztywności poziomej i oporu granicznego) oraz wykresy wyników obliczeń (rozkład momentu zginającego, siły poprzecznej i przemieszczenia pala).

BridgeCAD 1.0 - generowanie przyczółków mostowych

Program BridgeCAD służy do generowania przyczółków mostowych obliczanych następnie w programie SOFiSTiK. Na podstawie graficznego interfejsu tworzone są pliki obliczeniowe .dat, które następnie użytkownik przelicza w programie SOFiSTiK. Program generuje wszelkiego rodzaju przyczółki mostowe posadowione bezpośrednio oraz na palach fundamentowych. Program jest dedykowany jako narzędzie służące do projektowania obiektów mostowych z wykorzystaniem pakietu SOFiSTiK. Firma SOFiSTiK na swojej stronie internetowej zamieściła oficjalne ogłoszenie o programie BridgeCAD.

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania dostępne są na stronie www.forgeo.pl