oprogramowanie


Polecamy pakiet oprogramowania geotechnicznego FORGEO


PalePN 5.0 - obliczanie nośności pali zgodnie z polską normą palową

Program służy do obliczania nośności pali fundamentowych zgodnie z polską normą palową PN-83/B-02482 oraz komentarzem do normy. W programie uwzględniono wszystkie rodzaje pali ujęte w normie. Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych, pojedynczych oraz pracujących w grupie. Program przeprowadza analizę warunków normowych dotyczącą minimalnego zagłębienia pala w warstwie nośnej oraz warunków geotechnicznych pod podstawą pala. Dodatkowo program dokonuje analizy porównawczej fundamentu zastępczego. Nośność grupy pali automatycznie porównywana jest z nośnością fundamentu zastępczego. Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

PaleKx 5.0 - obliczanie sił przekrojowych i zbrojenia pala

Program służy do obliczania sił przekrojowych oraz przemieszczenia pali we współpracy z podłożem gruntowym. Obliczenia sił przekrojowych przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska uplastyczniania gruntu i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym. Obliczenia zbrojenia pali przeprowadzane są wariantowo dla różnych średnic prętów zbrojeniowych, co umożliwia optymalny wybór zbrojenia. Program wyposażono w schemat fundamentu palowego umożliwiający odwzorowanie rzeczywistego układu pali w projektowanym fundamencie. Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Obejmują parametry gruntu, wykresy sił przekrojowych i przemieszczenia pala oraz wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala.

PaleCPT 5.0 - obliczanie nośności i osiadania pali zgodnie z wytycznymi europejskimi

Program PaleCPT służy do obliczania nośności i osiadania pali fundamentowych zgodnie z dwiema metodami europejskimi - niemiecką EAP i francuską LCPC. W programie uwzględniono rodzaje pali ujęte w wytycznych. Program służy do obliczania nośności pali wciskanych i wyciąganych. Program oblicza osiadanie pala w fazie eksploatacji oraz podczas próbnego obciążenia statycznego. Prezentowana jest krzywa osiadania pala w różnych stopniach obciążenia. Program umożliwia odczyt danych gruntowych z dowolnego wykresu sondowania CPT. Moduł graficzny importuje do programu sondowanie CPT wyświetlane na ekranie komputera. Wyniki obliczeń prezentowane są interaktywnie w formie graficznej. Przedstawiany jest przyrost nośności pala wraz z głębokością jednocześnie dla obu metod oraz krzywa osiadania. Podgląd graficzny ułatwia dobór właściwej długości pala w analizowanych warunkach gruntowych.

ScanCPT 5.0 - automatyczny odczyt wartości liczbowych z sondowania CPT do Excela

Program ScanCPT służy do automatycznego odczytu wartości liczbowych oporu stożka sondy qc bezpośrednio z wykresu sondowania CPT do Excela. Program umożliwia automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania CPT bezpośrednio z pliku PDF oraz innych plików graficznych (PNG, JPG, BMP, GIF). Po kliknięciu na krzywą sondowania następuje całkowicie automatyczny odczyt wartości liczbowych, które zapisywane są bezpośrednio do Excela. Oprócz odczytanych wartości oporu stożka sondy qc wyznaczana jest także wytrzymałość gruntu spoistego na ścinanie cu zgodnie z polską normą Geotechnika Badania Polowe. Odczytane z wykresu sondowania opory stożka sondy qc są wartościami rzeczywistymi, co umożliwia wykonanie obliczeń nośności i osiadania pala bez konieczności uśredniania parametrów gruntu.

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania dostępne są na stronie www.forgeo.pl