nabrzeża, pirsy, pomosty, przystanie jachtowe

Modernizacja nabrzeża portowego w celu zainstalowania żurawi przeładunkowych

pdf

pobierz publikację

8 stron

(0.9 MB)

Artykuł dotyczy Nabrzeża Wilsona w Porcie Handlowym w Gdyni, wybudowanego w latach 30-tych XX wieku i nie wyposażonego pierwotnie w żurawie przeładunkowe. Obecnie przeprowadzono analizę możliwości wyposażenia tego nabrzeża w żurawie przeładunkowe o udźwigu Q = 63 kN i w pachoły cumownicze o zwiększonej nośności.

Po ocenie stanu technicznego nabrzeża przeprowadzono szczegółowe obliczenia sprawdzające nośność i stateczność konstrukcji nabrzeża. Wariantowa analiza wykazała, że po wykonaniu na nabrzeżu torów poddźwignicowych (odwodnego na skrzyni nabrzeżowej i odlądowego na palach), osadzeniu pachołów cumowniczych o zwiększonej nośności i wykonaniu zasypu odciążającego, nabrzeże to w nowej funkcji jako przeładunkowe może być dalej bezpiecznie eksploatowane.

Modernizacja nabrzeża przeładunkowego w wyniku stanu awaryjnego oraz dalsza jego przebudowa w celu zainstalowania żurawi innego typu

pdf

pobierz publikację

9 stron

(0.6 MB)

Artykuł dotyczy Nabrzeża Stanów Zjednoczonych w Porcie Handlowym w Gdyni, wybudowanego w latach 30-tych XX wieku, wyposażonego w półportalowe żurawie przeładunkowe, oparte zarówno na konstrukcji nabrzeża jak i na konstrukcji hali magazynowej. Opisano dwie zaistniałe sytuacje:

1) Wobec powstałych rozległych kawern podwodnych w wyniku popłukania przez wody artezyjskie skrzyń nabrzeżowych, po szczegółowej analizie problemu przyjęto niekonwencjonalny sposób zaradczy z ukierunkowaniem wypływu wody i płytowym odciążeniem konstrukcji nabrzeża.

2) Wobec przeciążenia hali magazynu, na których spoczywała odlądowa belka poddźwignicowa żurawia nabrzeżowego, po wariantowej analizie zastosowano żurawie bramowe o udźwigu Q = 30 kN w całości usytuowane na nabrzeżu na nowych torach poddżwignicowych. W ten sposób żurawie przeładunkowe zostały w całości przyporządkowane do budowli hydrotechnicznej.

Prefabrykowane pale wbijane

Prefabrykowane pale wbijane

Gwizdała Kazimierz, Kowalski Jakub Roch

pdf

pobierz publikację

51 stron

(14.7 MB)

Książka opisuje zastosowania pali prefabrykowanych w różnych rodzajach budownictwa. Publikacja wydana została drukiem przez Politechnikę Gdańskią.

Na stronie zamieszczono rozdział 5 książki, w którym przedstawiono dotychczasowe oraz współczesne zastosowania pali prefabrykowanych w budownictwie hydrotechnicznym. Omówiono obiekty śródlądowe oraz pełnomorskie, posadowione na palach prefabrykowanych. Wybrane realizacje nabrzeży, pirsów i pomostów przedstawiono w aspekcie warunków geotechnicznych oraz wykorzystanych przekrojów i długości pali. Szczegółowo przedstawiono charakterystykę wykorzystanych rozwiązań konstrukcyjnych. Omówiono dopuszczalne obciążenia, głębokości użytkowe oraz gabaryty konstrukcji. Dodatkowo przedstawiono charakterystykę pali prefabrykowanych w odniesieniu do obiektów hydrotechnicznych.

Pełna wersja książki (237 stron) dostępna jest do podglądu na stronie Google Books.

Sztywność pali prefabrykowanych stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym

pdf

pobierz publikację

7 stron

(5.9 MB)

W artykule przedstawiono i przeanalizowano wyniki badań sztywności żelbetowych pali prefabrykowanych ze zrealizowanych budowli hydrotechnicznych w Gdańskiej Stoczni Remontowej, Porcie Gdańsk, Westerplatte, Helu, Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Porcie Gdynia.

Omówiono sposób modelowania sprężysto-plastycznej współpracy pala z ośrodkiem gruntowym w zakresie sztywności pionowej pala, określanej na podstawie próbnych obciążeń statycznych.

Wykorzystano wyniki własne Autorów oraz dostępne wyniki badań wykonane przez pracowników Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Ze względu na specyfikę warunków geotechnicznych, wyniki badań sztywności pali stanowią pożyteczną bazę danych dla projektantów i rzeczoznawców obiektów hydrotechnicznych.

Tory poddźwignicowe

Tory poddźwignicowe

Kowalski Krzysztof, Mazurkiewicz Bolesław

pdf

pobierz publikację

234 strony

(19.8 MB)

Książka opisuje przeznaczenie, konstrukcję, sposób obliczania torów poddźwignicowych oraz przykłady ich rozwiązań na obiektach budowli hydrotechnicznych. Publikacja wydana została drukiem przez Politechnikę Gdańską.

We wprowadzeniu podano podział dźwignic portowych i stoczniowych, omówiono zasady usytuowania torów poddźwignicowych względem budowli hydrotechnicznej. Opisano różne typy szyn poddźwignicowych oraz różne sposoby rozwiązań torów jezdnych. Omówiono obciążenia i oddziaływania przekazywane od dźwignic na szyny i belki torów jezdnych. Opisano różne sposoby zamocowań szyn – od stałych (nieruchomych), poprzez ruchome twarde, do ruchomych sprężystych na podkładkach gumowych oraz na warstwie samorozlewnych żywic. Przedstawiono także sposób obliczeń torów poddźwignicowych. Podano również stosowane sposoby obudowy szyn i rozwiązania styków szyn.

Zainstalowanie na istniejącym nabrzeżu portowym cięższych żurawi o zwiększonym udźwigu

pdf

pobierz publikację

9 stron

(0.9 MB)

Artykuł dotyczy Nabrzeża Holenderskiego w Porcie Handlowym w Gdyni, wybudowanego w latach 30-tych XX wieku. Dla omawianego nabrzeża przeprowadzono analizę możliwości zwiększenia obciążeń użytkowych w celu zainstalowania nowych żurawi przeładunkowych o zwiększonym udźwigu Q = 160 kN.

Po wykonaniu bieżącej inwentaryzacji i ocenie stanu technicznego nabrzeża oraz przeprowadzeniu szczegółowych obliczeń sprawdzających nośność i stateczność konstrukcji nabrzeża stwierdzono, że po dokonaniu drobnych napraw nabrzeże może być dalej bezpiecznie eksploatowane, nawet przy wyraźnie zwiększonym obciążeniu od urządzeń przeładunkowych. Było to możliwe dzięki zastosowaniu obecnych, dokładnych metod obliczeniowych budowli hydrotechnicznych.