Remont umocnień brzegowych w Porcie Pasażerskim w Krynicy Morskiej

data: 05.05.2011

REMONT UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH W PORCIE PASAŻERSKIM W KRYNICY MORSKIEJ

Inwestor: 
Urząd Morski w Gdyni
Zlecający:  Urząd Morski w Gdyni
Tytuł opracowania:  Projekt budowlano-wykonawczy nabrzeża i remontu umocnień brzegowych w Porcie Pasażerskim w Krynicy Morskiej

Zakres opracowania:
Zabudowę hydrotechniczną Portu Pasażerskiego w Krynicy Morskiej stanowią Pirs Pasażerski dla stanowisk statków Białej Floty, prostopadłe Nabrzeże Zamykające (w stronę Portu Jachtowego) i umocnienie brzegowe, przebiegające na przedłużeniu pirsu w stronę ul. Gdańskiej.
Pirs pasażerski ma długość: 98,3 m (Nabrzeże Wschodnie) i 119,2 m (Nabrzeże Zachodnie), szerokość pirsu wynosiła 16,0 m. Pirs został zasadniczo przebudowany w połowie lat 80-tych i obecnie jego stan techniczno-eksploatacyjny jest dobry. Nabrzeża obudowujące pirs są typu oczepowego, ze stalową ścianką szczelną i żelbetowym oczepem i są one wzajemnie sprzęgnięte stalowymi ściągami.
Nabrzeże Zamykające o długości 24 m ma podobną konstrukcję jak nabrzeża obudowujące pirs. Jednakże stan techniczny tego nabrzeża wymaga jego remontu - co jest rozwiązane w projekcie przebudowy sąsiedniego Portu Jachtowego w projekcie Kappa Projekt z marca 2008 r.
Skarpowe umocnienie brzegu przebiega od nasady Pirsu Pasażerskiego na długości 150 mb. Konstrukcję umocnienia stanowi drewniana palisada, powyżej której jest odarniowana skarpa ziemna sięgająca do krawędzi ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego na pirs. Stan techniczny umocnienia jest bardzo zły (sama palisada jest w stanie szczątkowym).

Inwestor – Urząd Morski w Gdyni celem zwiększenia możliwości eksploatacji portu zdecydował o wykonaniu dodatkowego stanowiska postojowego dla Białej Floty na długości 50 m oraz o wyremontowaniu istniejącego umocnienia brzegu, w tym o trwałej obudowie zakończeniu basenu od strony ul. Gdańskiej wraz z wykonaniem tam placu postojowego dla samochodów. W tym celu wykonano projekt koncepcyjny i projekt budowlany w zakresie:
1) Pirsu tj. +1,50 m Kr., wytyczone na przedłużeniu istniejącego Nabrzeża Zachodniego. Konstrukcję nabrzeża zaprojektowano jako nabrzeże oczepowe ze stalową ścianką szczelną typu GU 13-500, kotwioną stalowymi ściągami Ø42 mm L=7,0 m do żelbetowych tarcz kotwiących 150x150 m i z żelbetowym oczepem, wyposażonym w urządzenia cumownicze, odbojowe i wyłazowe. Wzdłuż korony nabrzeża zastosowano barierkę ochronną taką jak barierka na istniejącym Nabrzeżu Zachodnim.
2) Nowe umocnienie brzegu wschodniego na długości 92 mb i dalej w stronę istniejącego wału przeciwpowodziowego nowe umocnienie północne na długości 31 mb, dochodzące do korpusu tego wału. Konstrukcja obu umocnień brzegowych jest analogiczna i stanowi ją wspornikowa stalowa ścianka szczelna typu GU 13-500 z żelbetowym oczepem na rzędnej +0,50 m Kr. Wobec funkcji umocnienia brzegowego nie zastosowano tu urządzeń cumowniczych i odbojowych.
3) Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 6,0 + 2,2 = 8,2 m wzdłuż korony nowego umocnienia wschodniego i dalej wzdłuż nowego nabrzeża aż do nasady pirsu. Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce i podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnia będzie odwodniona liniowym systemem ACO drain, z odprowadzeniem wód opadowych wylotem kd200 w nabrzeżu do basenu, po uprzednim podczyszczeniu (osadnik, separator i klapa zwrotna).
4) Budowa placu postojowego wzdłuż nowego północnego umocnienia brzegu na powierzchni 15x31 m, na uprzednio podwyższonym niskim, podmokłym terenie. Konstrukcja nawierzchni placowej taka jak nawierzchni dojazdowej do nasady pirsu. Odwodnienie analogiczne typu ACO ze zrzutem wód podczyszczonych wylotem kd160 w oczepie do basenu.
5) Zarówno ciąg pieszo-jezdny jak i plac postojowy będą oświetlone stylowymi latarniami takim jak latarnie na przyległym terenie zabudowy Portu Jachtowego.

« wróc do listy realizacji