zakres działalności

Naszą specjalnością jest projektowanie następujących obiektów:


nabrzeża, pirsy, pomosty, przystanie jachtowe

 • Projektujemy nabrzeża, pirsy i pomosty postojowe oraz przeładunkowe. Obiekty te wyposażone są w sieci zasilające i drogi dojazdowe.
 • Osobnym zagadnieniem jest projektowanie przez nas przystani jachtowych dla statków białej floty. Nabrzeża, pirsy i pomosty w przystaniach jachtowych wyposażone są w Y-bomy lub pomosty pływające.
 • Opracowujemy orzeczenia i opinie stanu technicznego istniejących nabrzeży, pirsów i pomostów, róznież pod kątem możliwości zwiększenia ich parametów eksploatacyjnych. Wykonujemy także projekty przebudowy tych obiektów.

falochrony, umocnienia brzegów, bulwary nadwodne

 • Projektujemy falochrony i umocnienia brzegów na akwenach morskich i śródlądowych, przebudowy i rozbudowy falochronów oraz rozbudowy umocnień brzegowych.
 • Projektujemy bulwary z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z nadaniem im rekreacyjnego charakteru,
 • Opracowujemy orzeczenia i opinie stanu technicznego istniejących falochronów i umocnień brzegowych, także pod kątem możliwości zwiększenia bezpieczeństwa akwenów i terenów lądowych.

śluzy, jazy, pochylnie

 • Projektujemy remonty oraz przebudowy śluz i jazów, również zabytkowych. Opracowujemy projekty remontów mostów przy śluzach i jazach oraz stanowisk postojowych przy śluzach.
 • Projektujemy remonty i przebudowy pochylni dla jednostek pływających oraz projekty nowych pochylni, w tym dla slipowania jachtów w przystaniach wodnych.
 • Opracowujemy orzeczenia i opinie stanu technicznego śluz, jazów i pochylni, także pod kątem możliwości zwiększenia parametrów użytkowych tych obiektów.

fundamenty specjalne, wzmacnianie podłoża

 • Projektujemy fundamenty pod znaczne obciążenia. Są to fundamenty blokowe, płytowe oraz posadowione na różnego rodzaju palach fundamentowych.
 • Projektujemy wzmacnianie gruntów słabonośnych w różnych technologiach geotechnicznych.
 • Projektujemy odwodnienia terenów oraz obniżenia zwierciadła wody gruntowej przy budowlach podziemnych.
 • Opracowujemy orzeczenia i opinie stanu technicznego istniejących fundamentów, z podaniem sposobu ich wzmocnienia.

konstrukcje oporowe, zabezpieczenia głębokich wykopów

 • Projektujemy konstrukcje oporowe w postaci palisad, ścianek szczelnych oraz jako typowe mury oporowe.
 • Projektujemy zabezpieczenia głębokich wykopów w postaci ścienek szczelnych rozpieranych lub kotwionych w gruncie.
 • Opracowujemy orzeczenia i opinie stanu technicznego istniejących konstrukcji oporowych, także w zakresie uzyskania największej głębokości wykopów i podwyższenia przyległego terenu.